Havenreglement

INLEIDING

Het Havenreglement is van toepassing op alle bij “Jachthaven Heeresloot B.V.” in eigendom of beheer zijnde wateren en terreinen, inclusief steigers, bebouwing en andere constructies. Het reglement voorziet in bepalingen, voorschriften en verboden t.a.v. het gedrag op deze locaties. Jachthaven Heeresloot B.V. zal in het Havenreglement afgekort worden met J.H. B.V.

1. Een ieder is verplicht zich aan de bepalingen van dit reglement te houden. J.H. B.V. heeft daarom de plicht om anderen, indien noodzakelijk, te wijzen op de bepalingen van dit reglement en te verlangen dat die aanwijzingen worden opgevolgd.

HAVENMEESTER

2. De havenmeester is door J.H. B.V. belast met de regeling van en controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven. 3. De havenmeester is belast met de uitvoering van het Havenreglement en heeft hiervoor overleg met J.H. B.V. 4. In alle gevallen waarin schepen, trailers of andere voorwerpen zich op of in de haven bevinden, zonder dat de betreffende ligplaatshouder(s) daartoe gerechtigd zijn, heeft de havenmeester, het recht deze schepen, trailers en voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende ligplaatshouder(s). 5. Een ieder die zich op de haven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de directie en/of havenmeester op te volgen.

LIGPLAATSEN

6. Onderverhuur van de ligplaats door de ligplaatshouder, is niet toegestaan. 7. Slechts schepen die naar het oordeel van J.H. B.V. in goede staat van onderhoud zijn, kunnen in de haven worden toegelaten. De eigenaren, gebruikmakend van een vaste ligplaats, dienen hun schip deugdelijk te onderhouden en voor een passende W.A. verzekering te zorgen. 8. Eigenaren of gebruikers zijn verplicht het vertrek van hun schip en de vermoedelijke terugkomst, bij afwezigheid gedurende één overnachting of meer, bij de havenmeester of op kantoor te melden. 9. Eigenaren of gebruikers moeten te allen tijde gedogen dat een ander schip tijdelijk langszij hun schip afmeert. 10. Het plaatsen van bijboten, trailers op de wal of op de steiger is zonder nadrukkelijke toestemming van J.H. B.V. verboden. Het plaatsen van zogenaamde boordtrappen is alleen toegestaan wanneer de maximale oppervlakte van het onderstel 60 cm x 150cm bedraagt, echter alleen na goedkeuring van J.H. B.V. 11. Indien J.H. B.V. het noodzakelijk acht, kan zij de ligplaatshouder tijdelijk een andere ligplaats toewijzen.

LIGPLAATSHOUDERS

12. Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn schip deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig dat het vrij blijft van andere schepen, steigers of palen. Elk schip dient daartoe met de nodige stootwillen/fenders te zijn uitgerust.

VEILIGHEID EN MILIEU

13. Indien voor het tijdelijk verlaten van de haven stroppen of meertouwen op de steigers achterblijven, dienen deze in de lengterichting van de steiger direct aan de waterkant te worden gelegd, en wel zodanig dat voorbijgangers hier geen hinder van kunnen ondervinden. 14. Het gebruik van elektriciteit via in de haven aanwezige aansluitpunten, is alleen toegestaan na betaling van de daarvoor gestelde vergoeding. Stroomafname is alleen toegestaan wanneer een drie-aderige kabel voorzien van een stekker met CE norm die ononderbroken van het aansluitpunt tot in het schip voert, wordt gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan. De kabel moet qua diameter beantwoorden aan de afname. Iedere ligplaatshouder krijgt, indien aangevraagd, een eigen stroomaansluitpunt. Het is verboden om zonder overleg met J.H. B.V., een andere stroomaansluiting te gebruiken. Het is ten strengste verboden om wijzingen/veranderingen aan de stroomaansluitingen aan te brengen.

15. HET IS VERBODEN:

a) In de haven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of andere overlast wordt veroorzaakt zoals schuur/slijpstof of waarbij temperaturen kunnen optreden, hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand.
b) Stoffen in het water van de haven te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als brandstoffen, olie, vet, bilgewater, etc. evenals huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.
c) Stoffen als onder b) beschreven elders achter te laten dan op de daarvoor bestemde verzamelplaats. Ontbreekt die mogelijkheid dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk voor een goede, milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen.
d) Onderwatertoiletten aan boord te gebruiken binnen de haven; behalve wanneer er geloosd wordt in een vuilwatertank aan boord. Het lozen van de vuilwatertank in de haven is vanzelfsprekend verboden.
e) Op enige wijze stoffen op of in de bodem te brengen binnen de terreinen van de haven.
f) Huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen. Uitlaten is alleen toegestaan buiten het terrein van de haven.
g) Drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen of auto’s, anders dan met toestemming van de havenmeester.
h) Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties; steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren.
i) Goederen, in welke vorm dan ook, op steigers en/of terrein onbeheerd achter te laten, zonder toestemming van de havenmeester.
j) Auto’s op het terrein te parkeren anders dan op daarvoor bestemde locaties.
k) Auto’s anders dan van ligplaatshouders of passanten op het terrein te parkeren; “zwartparkeerders” zullen van het terrein worden geweerd.
l) Fietsen neer te zetten op andere dan daarvoor bestemde locaties.
m) Kruiwagens en/of karren onbeheerd achter te laten, deze dienen direct na gebruik weer op hun oorspronkelijke plek, bij het havenkantoor, te worden neergezet.
n) Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken.
o) In de haven te zwemmen.
p) In de haven sneller dan 5 km per uur te varen.
q) In de haven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van J.H. B.V.
r) Bordjes met “Te Koop” of soortgelijk aan of bij het schip te hangen. Voor ligplaatshouders gelden speciale afwijkende makelaardij tarieven. Eigen verkoopactiviteiten zijn ten strengste verboden.
s) In eigen beheer c.q door derden schepen in de haven te koop aan te bieden c.q. te verkopen.
t) Aan de steiger te schroeven/timmeren.
u) Te vissen/hengelen vanaf de steiger.
v) Te fietsen op de steiger.

DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

16. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar. 1/1 t/m 31/12 17. Deze huurovereenkomst van één jaar zal telkens voor een zelfde periode stilzwijgend worden verlengd. 18. Opzeggen van de ligplaats uitsluitend schriftelijk. 19. In geval van opzegging binnen twee maanden in de nieuwe periode, is de huurder alsnog 50% van het liggeld verschuldigd. 20. Bij opzegging na deze twee maanden, is de huurder het volledige overeengekomen liggeld verschuldigd. 21. De verhuurder kan uiterlijk tot 1 februari de huurprijs wijzigen. In dit geval heeft de huurder het recht om binnen twee weken na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen.

LIGGELDEN

22. De ligplaatshouder die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dit geval is J.H. B.V. gerechtigd een rente van 1% op maandbasis over het verschuldigde bedrag aan de ligplaatshouder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag. Bij herhaaldelijke wanbetaling heeft J.H. B.V. het recht om de ligplaats per direct op te zeggen. 23. De ligplaats wordt berekend over de totale lengte van het schip. Onder de totale lengte van een schip vallen ook bijboten, davits, preekstoelen of andere uitstekende voorwerpen. Op dit aantal mtr. heeft de ligplaatshouder recht, indien hij een grotere plek wenst dan zal hij dit bij J.H. opnieuw moeten aanvragen.

GESCHILLEN

24. J.H. B.V. is niet aansprakelijk voor letsel toegebracht aan personen, door welke oorzaak dan ook. 25. J.H. B.V. is niet aansprakelijk voor een schade hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom van de ligplaatshouders dan ook. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn schip veroorzaakte schade aan de haven of eigendommen van de ligplaatshouders. 26. Bij overtredingen van het Havenreglement die schade veroorzaken aan de haven en/of milieu in de haven, wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging. 27. Bij overtreding van het Havenreglement heeft J.H. B.V. het recht om de ligplaats per direct op te zeggen. 28. Alle ligplaatshouders zijn verplicht J.H. B.V. zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in de haven te bevorderen. 29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist J.H. B.V. 30. Door overmaking van het liggeld, verklaart ligplaatshouder op de hoogte te zijn van de inhoud van dit Havenreglement.

BEWONING

31. Het is verboden om in de haven aan boord van het schip permanent te wonen. Onder wonen wordt verstaan; indien er meer dan 182 nachten achtereenvolgend aan boord verbleven wordt.

Havenreglement

INLEIDING

Het Havenreglement is van toepassing op alle bij “Jachthaven Heeresloot B.V.” in eigendom of beheer zijnde wateren en terreinen, inclusief steigers, bebouwing en andere constructies. Het reglement voorziet in bepalingen, voorschriften en verboden t.a.v. het gedrag op deze locaties. Jachthaven Heeresloot B.V. zal in het Havenreglement afgekort worden met J.H. B.V.

1. Een ieder is verplicht zich aan de bepalingen van dit reglement te houden. J.H. B.V. heeft daarom de plicht om anderen, indien noodzakelijk, te wijzen op de bepalingen van dit reglement en te verlangen dat die aanwijzingen worden opgevolgd.

HAVENMEESTER

2. De havenmeester is door J.H. B.V. belast met de regeling van en controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven. 3. De havenmeester is belast met de uitvoering van het Havenreglement en heeft hiervoor overleg met J.H. B.V. 4. In alle gevallen waarin schepen, trailers of andere voorwerpen zich op of in de haven bevinden, zonder dat de betreffende ligplaatshouder(s) daartoe gerechtigd zijn, heeft de havenmeester, het recht deze schepen, trailers en voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende ligplaatshouder(s). 5. Een ieder die zich op de haven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de directie en/of havenmeester op te volgen.

LIGPLAATSEN

6. Onderverhuur van de ligplaats door de ligplaatshouder, is niet toegestaan. 7. Slechts schepen die naar het oordeel van J.H. B.V. in goede staat van onderhoud zijn, kunnen in de haven worden toegelaten. De eigenaren, gebruikmakend van een vaste ligplaats, dienen hun schip deugdelijk te onderhouden en voor een passende W.A. verzekering te zorgen. 8. Eigenaren of gebruikers zijn verplicht het vertrek van hun schip en de vermoedelijke terugkomst, bij afwezigheid gedurende één overnachting of meer, bij de havenmeester of op kantoor te melden. 9. Eigenaren of gebruikers moeten te allen tijde gedogen dat een ander schip tijdelijk langszij hun schip afmeert. 10. Het plaatsen van bijboten, trailers op de wal of op de steiger is zonder nadrukkelijke toestemming van J.H. B.V. verboden. Het plaatsen van zogenaamde boordtrappen is alleen toegestaan wanneer de maximale oppervlakte van het onderstel 60 cm x 150cm bedraagt, echter alleen na goedkeuring van J.H. B.V. 11. Indien J.H. B.V. het noodzakelijk acht, kan zij de ligplaatshouder tijdelijk een andere ligplaats toewijzen.

LIGPLAATSHOUDERS

12. Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn schip deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig dat het vrij blijft van andere schepen, steigers of palen. Elk schip dient daartoe met de nodige stootwillen/fenders te zijn uitgerust.

VEILIGHEID EN MILIEU

13. Indien voor het tijdelijk verlaten van de haven stroppen of meertouwen op de steigers achterblijven, dienen deze in de lengterichting van de steiger direct aan de waterkant te worden gelegd, en wel zodanig dat voorbijgangers hier geen hinder van kunnen ondervinden. 14. Het gebruik van elektriciteit via in de haven aanwezige aansluitpunten, is alleen toegestaan na betaling van de daarvoor gestelde vergoeding. Stroomafname is alleen toegestaan wanneer een drie-aderige kabel voorzien van een stekker met CE norm die ononderbroken van het aansluitpunt tot in het schip voert, wordt gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan. De kabel moet qua diameter beantwoorden aan de afname. Iedere ligplaatshouder krijgt, indien aangevraagd, een eigen stroomaansluitpunt. Het is verboden om zonder overleg met J.H. B.V., een andere stroomaansluiting te gebruiken. Het is ten strengste verboden om wijzingen/veranderingen aan de stroomaansluitingen aan te brengen.

15. HET IS VERBODEN:

a) In de haven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of andere overlast wordt veroorzaakt zoals schuur/slijpstof of waarbij temperaturen kunnen optreden, hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand.
b) Stoffen in het water van de haven te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als brandstoffen, olie, vet, bilgewater, etc. evenals huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.
c) Stoffen als onder b) beschreven elders achter te laten dan op de daarvoor bestemde verzamelplaats. Ontbreekt die mogelijkheid dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk voor een goede, milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen.
d) Onderwatertoiletten aan boord te gebruiken binnen de haven; behalve wanneer er geloosd wordt in een vuilwatertank aan boord. Het lozen van de vuilwatertank in de haven is vanzelfsprekend verboden.
e) Op enige wijze stoffen op of in de bodem te brengen binnen de terreinen van de haven.
f) Huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen. Uitlaten is alleen toegestaan buiten het terrein van de haven.
g) Drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen of auto’s, anders dan met toestemming van de havenmeester.
h) Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties; steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren.
i) Goederen, in welke vorm dan ook, op steigers en/of terrein onbeheerd achter te laten, zonder toestemming van de havenmeester.
j) Auto’s op het terrein te parkeren anders dan op daarvoor bestemde locaties.
k) Auto’s anders dan van ligplaatshouders of passanten op het terrein te parkeren; “zwartparkeerders” zullen van het terrein worden geweerd.
l) Fietsen neer te zetten op andere dan daarvoor bestemde locaties.
m) Kruiwagens en/of karren onbeheerd achter te laten, deze dienen direct na gebruik weer op hun oorspronkelijke plek, bij het havenkantoor, te worden neergezet.
n) Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken.
o) In de haven te zwemmen.
p) In de haven sneller dan 5 km per uur te varen.
q) In de haven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van J.H. B.V.
r) Bordjes met “Te Koop” of soortgelijk aan of bij het schip te hangen. Voor ligplaatshouders gelden speciale afwijkende makelaardij tarieven. Eigen verkoopactiviteiten zijn ten strengste verboden.
s) In eigen beheer c.q door derden schepen in de haven te koop aan te bieden c.q. te verkopen.
t) Aan de steiger te schroeven/timmeren.
u) Te vissen/hengelen vanaf de steiger.
v) Te fietsen op de steiger.

DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

16. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar. 1/1 t/m 31/12 17. Deze huurovereenkomst van één jaar zal telkens voor een zelfde periode stilzwijgend worden verlengd. 18. Opzeggen van de ligplaats uitsluitend schriftelijk. 19. In geval van opzegging binnen twee maanden in de nieuwe periode, is de huurder alsnog 50% van het liggeld verschuldigd. 20. Bij opzegging na deze twee maanden, is de huurder het volledige overeengekomen liggeld verschuldigd. 21. De verhuurder kan uiterlijk tot 1 februari de huurprijs wijzigen. In dit geval heeft de huurder het recht om binnen twee weken na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen.

LIGGELDEN

22. De ligplaatshouder die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dit geval is J.H. B.V. gerechtigd een rente van 1% op maandbasis over het verschuldigde bedrag aan de ligplaatshouder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag. Bij herhaaldelijke wanbetaling heeft J.H. B.V. het recht om de ligplaats per direct op te zeggen. 23. De ligplaats wordt berekend over de totale lengte van het schip. Onder de totale lengte van een schip vallen ook bijboten, davits, preekstoelen of andere uitstekende voorwerpen. Op dit aantal mtr. heeft de ligplaatshouder recht, indien hij een grotere plek wenst dan zal hij dit bij J.H. opnieuw moeten aanvragen.

GESCHILLEN

24. J.H. B.V. is niet aansprakelijk voor letsel toegebracht aan personen, door welke oorzaak dan ook. 25. J.H. B.V. is niet aansprakelijk voor een schade hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom van de ligplaatshouders dan ook. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn schip veroorzaakte schade aan de haven of eigendommen van de ligplaatshouders. 26. Bij overtredingen van het Havenreglement die schade veroorzaken aan de haven en/of milieu in de haven, wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging. 27. Bij overtreding van het Havenreglement heeft J.H. B.V. het recht om de ligplaats per direct op te zeggen. 28. Alle ligplaatshouders zijn verplicht J.H. B.V. zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in de haven te bevorderen. 29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist J.H. B.V. 30. Door overmaking van het liggeld, verklaart ligplaatshouder op de hoogte te zijn van de inhoud van dit Havenreglement.

BEWONING

31. Het is verboden om in de haven aan boord van het schip permanent te wonen. Onder wonen wordt verstaan; indien er meer dan 182 nachten achtereenvolgend aan boord verbleven wordt.